Alle prijzen zoals in deze prijslijst genoemd zijn richtprijzen voor standaard reparaties. In bijzondere gevallen kan daar vanaf geweken worden. Mocht dit leiden tot een veel hogere prijs dan zal er vooraf een prijsopgave gegeven worden. De genoemde prijzen voor goud gaat om 14 karaat geelgoud. Voor 18 karaat en in sommige gevallen 14 karaat witgoud geldt een meerprijs van maximaal 15 %.

Op alle leveringen zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 • is een goudsmid die sieraden van edele metalen vervaardigd en repareert. Ook het omsmelten van (oud)goud, het zetten van diamanten, edelstenen en parels behoort tot de werkzaamheden van goudsmid ten Thije.
 • Alle aan goudsmid ten Thije verstrekte opdrachten worden uitstuitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Het laten repareren van sieraden met edelstenen of antieke sieraden is op eigen risico. Goudsmid ten Thije kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of defecten die ontstaan zijn tijdens de reparatie. Bij het aannemen van de reparatie/ opdracht bekijkt goudsmid ten Thije het desbetreffende sieraad of voorwerp en bespreekt goudsmid ten Thije zorgvuldig de mogelijke risico’s die de aanpassing met zich mee kan brengen.
 • Indien er akkoord is gegaan met de opdracht kunnen eventuele wijzigingen in het ontwerp extra kosten en/of vertraging met zich mee brengen.
 • Indien er tijdens het uitvoeren zich onvoorziene omstandigheden voordoen krijgt u dit altijd zo spoedig mogelijk te horen. Goudsmid ten Thije stelt u op de hoogte en bespreekt met u de alternatieven en mogelijkheden. Eventuele vertraging en extra kosten zijn niet uitgesloten. Uiteraard pleit goudsmid ten Thije er voor om indien er sprake is van vertraging of extra kosten deze zo kort en laag mogelijk te houden.

Annulering

 • Wanneer een opdracht na het geven van akkoord wordt geannuleerd worden de reeds gemaakte kosten voor de geleverde diensten in rekening gebracht.
 • Goudsmid ten Thije heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft goudsmid ten Thije het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen afhankelijk van de situatie in rekening worden gebracht.

Betaling

 • De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft goudsmid ten Thije zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 • Het sieraad of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald worden. Dit kan contant of ter plekke in het atelier van Goudsmid ten Thije overgemaakt worden. Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van goudsmid ten Thije. Goudsmid ten Thije kan het product niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.
 • Wanneer de klant niet betaalt binnen de betalingstermijn van 14 dagen zal goudsmid ten Thije een herinnering sturen. Hiervoor staat weer een termijn van 14 dagen. Wanneer er nu weer niet betaald is heeft goudsmid ten Thije het recht om rente in rekening te brengen. Dit gaat in vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Dit geldt ook voor de eventuele incassokosten.
 • Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient als vuistpand voor goudsmid ten Thije en geeft goudsmid ten Thije zekerheid van betaling. Wanneer er door de klant niet betaald wordt word het sieraad en / of goud eigendom van goudsmid ten Thije tot weder betaling.
 • Wanneer een klant 3 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft goudsmid ten Thije het recht om het product voor de verkoop te gebruiken.

Rechten van de klant en van goudsmid ten Thije

 • Wanneer er zich onverwachte situaties hebben voorgedaan kan goudsmid ten Thije de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. Goudsmid ten Thije zal met alle zorgvuldigheid, vakkennis en professionaliteit omgaan met de opdracht of reparatie en deze uitvoeren.
 • Goudsmid ten Thije vergoed geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt.
 • De door Goudsmid ten Thije gemaakte of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van goudsmid ten Thije.  Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van goudsmid ten Thije is niet toegestaan.

Garantie

 • Goudsmid ten Thije garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert goudsmid ten Thije gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 • Goudsmid ten Thije staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat goudsmid ten Thije in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • Wanneer een edelsteen, diamant dan wel parel enige vorm van schade oploopt bied goudsmid ten Thije hier geen garantie op. 
 • Goudsmid ten Thije garandeert de echtheid van de door goudsmid ten Thije gebruikte materialen. 
 • Indien er sprake is van een door goudsmid ten Thije gemaakte toevoeging aan het object dan wel juweel gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door goudsmid ten Thije vervaardigde onderdeel.
 • De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door goudsmid ten Thije zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.
 • Goudsmid ten Thije heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van goudsmid ten Thije zijn direct van toepassing.

Rechtskeuze

 • Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en goudsmid ten Thije
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter, dan wel aan de rechtbank te Utrecht.